top of page

הנדסה ביו-רפואית

מטרת הפרויקט להעמיק את הידע בנושא המעניין את הסטודנט, לחשוף אותו לשיטות מחקר מתקדמות ו/או לתעשייה

רלבנטית, ולתת לו כלים לחשיבה יצירתית, יזמות ועבודה עצמאית. הפרויקט מהווה הזדמנות לסטודנט ליישם את הידע

שרכש במהלך שנות הלימוד, להרחיב את אופקיו המקצועיים, ולהתנסות בעבודה מעשית.

על מבצע/י הפרויקט להגדיר בתאום מנחה הפרויקט את מטרות העבודה, לבצע סקר ספרות מקיף, לתכנן מהלך עבודה

שיאפשר להשיג את המטרות, לבצע את הניסויים ו/או החישובים ו/או המודלים הנדרשים, לנתח את התוצאות, כולל ניתוח סטטיסטי, אם רלבנטי, להסיק מסקנות ולהמליץ על כיווני מחקר עתידיים.

Shlomi_Mizrahi_-_Yom-Proyektim_Handasa_TLV-Univ_20-6-23_179.jpg

הצוות

Spring Fashion
_G3A2401.JPG

שיר בהירי

ד"ר תמיר גבאי

חבר סגל במחלקה להנדסה ביו רפואית

מחלקה להנדסה ביו רפואית

bottom of page