top of page

מדע והנדסה של חומרים

מטרת הפרויקט להעמיק את הידע בנושא המעניין את הסטודנט, לחשוף אותו לשיטות מחקר מתקדמות ו/או לתעשייה

רלבנטית, ולתת לו כלים לחשיבה יצירתית, יזמות ועבודה עצמאית. הפרויקט מהווה הזדמנות לסטודנט ליישם את הידע

שרכש במהלך שנות הלימוד, להרחיב את אופקיו המקצועיים, ולהתנסות בעבודה מעשית.

על מבצע/י הפרויקט להגדיר בתאום מנחה הפרויקט את מטרות העבודה, לבצע סקר ספרות מקיף, לתכנן מהלך עבודה

שיאפשר להשיג את המטרות, לבצע את הניסויים ו/או החישובים ו/או המודלים הנדרשים, לנתח את התוצאות, כולל ניתוח סטטיסטי, אם רלבנטי, להסיק מסקנות ולהמליץ על כיווני מחקר עתידיים.

20190306_100129.jpg

הצוות

maxim.jpg

ד"ר מקסים סוקול

חבר סגל במחלקה להנדסת חומרים

ראש המעבדה לקרמיקה מתקדמת

חוקר חומרים קרמים פונקציונליים בעלי מיקרו-מבנה ייחודי בסקלה הננומטרית, חומרים בעלי מבנה שכבתי של קרמיקה-מתכת בסקלה האטומית

התנהגות של חומרים בטמפרטורות גבוהות
והשפעתן על תכונות החומר

bottom of page